Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Gradowska

Sekretariat  pok. 214
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 23
Kierownik sekretariatu: Agnieszka Kamińska
Telefon:  32 368 81 12, 32 368 81 13, 32 368 81 47, 32 368 81 79, 32 368 81 89

Kontakt e-mailowy możliwy poprzez formularz kontaktowy.

 Sędziowie:

 1. SSR Cok Katarzyna - podział czynności
 2. SSR Gradowska Ewa - podział czynności
 3. SSR Krauzowicz – Bryś Magdalena - podział czynności
 4. SSR Łabno Beata - podział czynności
 5. SSR Łuczyńska Magdalena - podział czynności
 6. SSR Szatan Joanna - podział czynności
 7. SSR Rubik – Schweinberger Karolina - podział czynności
 8. SSR Magdalena Natkaniec - podział czynności

Referendarze:

 1. RSR Magdalena Śnieg - podział czynności
 2. RSR Klaudia Panfil - podział czynności

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (*docx)
 2. Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Zamawianie akt

Jak uzyskać protokół elektroniczny z rozprawy lub kserokopię protokołu?

W celu uzyskania protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, albo obraz i dźwięk należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczy się sprawa, w biurze podawczym lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
Wysokość opłaty od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia (na płycie CD) określona została w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( art. 77 ust. 1a )  i wynosi ona 20 zł za zapis.


Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.


Załączniki:

1. Wniosek o udostępnienie zapisu (*DOC)

 

Właściwość miejscowa

Zgodnie z §3 ust. 11 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2548 ze zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Właściwość rzeczowa

Zgodnie z art. 16 § 1   ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego I Wydział Cywilny jest właściwy do rozpoznawania wszystkich  spraw, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego,
do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz  spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków,  wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych, oprócz  spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem,
 • o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-05-28 16:39:10 Karol Wadas
2 2020-05-21 12:11:36 Andrzej Kędzierski
3 2020-02-05 07:19:28 Karol Wadas
4 2020-02-05 07:18:33 Karol Wadas
5 2020-01-15 09:35:28 Karol Wadas
6 2020-01-15 08:22:22 Karol Wadas
7 2019-12-31 13:45:06 Karol Wadas
8 2019-12-31 13:42:49 Karol Wadas
9 2019-09-06 09:38:34 Karol Wadas
10 2019-09-05 10:50:05 Karol Wadas