Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Gradowska

Sekretariat  pok. 214
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 23
Kierownik sekretariatu: Agnieszka Kamińska
Telefon:  32 368 81 12, 32 368 81 13, 32 368 81 47, 32 368 81 79, 32 368 81 89

Kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Sędziowie:

 1. SSR Cok Katarzyna
 2. SSR Gradowska Ewa
 3. SSR Krauzowicz – Bryś Magdalena 
 4. SSR Łuczyńska Magdalena
 5. SSR Szatan Joanna 
 6. SSR Rubik – Schweinberger Karolina 
 7. SSR Magdalena Natkaniec 

Referendarze:

 1. RSR Magdalena Śnieg 
 2. RSR Klaudia Panfil 
 3. RSR Piotr Chrzan

Asesorzy:

 1. ASR Sandra Wojtoń

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (*docx)
 2. Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Zamawianie akt

Jak uzyskać protokół elektroniczny z rozprawy lub kserokopię protokołu?

W celu uzyskania protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, albo obraz i dźwięk należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczy się sprawa, w biurze podawczym lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
Wysokość opłaty od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia (na płycie CD) określona została w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( art. 77 ust. 1a )  i wynosi ona 20 zł za zapis.


Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.


Załączniki:

1. Wniosek o udostępnienie zapisu (*DOC)

 

Właściwość miejscowa

Sąd Rejonowy w Będzinie jest jednostką organizacyjną w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu (od dnia 1 kwietnia 2022 r.).  Zgodnie z § 3 ust. 33 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1269 ze zm.) w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych..

Właściwość rzeczowa

Zgodnie z art. 16 § 1   ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego I Wydział Cywilny jest właściwy do rozpoznawania wszystkich  spraw, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego,
do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz  spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków,  wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych, oprócz  spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem,
 • o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-06-02 12:05:46 Karol Wadas
2 2022-05-24 08:51:35 Karol Wadas
3 2022-04-15 08:43:57 Karol Wadas
4 2021-10-11 05:50:56 Karol Wadas
5 2021-05-25 08:55:23 Karol Wadas
6 2021-04-09 09:07:36 Karol Wadas
7 2021-01-29 09:52:03 Andrzej Kędzierski
8 2021-01-08 07:05:18 Andrzej Kędzierski
9 2020-10-01 08:16:29 Andrzej Kędzierski
10 2020-05-28 16:39:10 Karol Wadas