SKdr.1102-2/18
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  4/18
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 27 kwietnia 2018r.

                                                                                  

                   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO STAŻYSTA
W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE
- Umowa o pracę - 1 etat

            Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. 2018., poz. 577 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014r., poz. 400 ) ogłasza nabór – w drodze konkursu – na jedno stanowisko stażysty (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23.

            Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018., poz. 577) tj:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Do zadań wykonywanych na stanowisku stażysty należeć będzie w szczególności:

1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

2. wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,

3. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,

4. obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem stażysty:

1. wykształcenie średnie z maturą;

2. umiejętność obsługi komputera w tym pakiet MS OFFICE;

3. znajomość technik i metod pracy biurowej;li

4. ogólna znajomość przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, przepisów prawa pracy;

5. wysoki poziom kultury osobistej;

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem stażysty:

1. umiejętność obsługi programu SAWA (CURRENDA);

2. komunikatywność;

3. dyspozycyjność;

4. obowiązkowość;

5. odporność na stres;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny skierowany do Dyrektora Sądu;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (link kwestionariusz)
 • dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzającego znajomość obsługi komputera,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 922),
 • kopia (odpis) dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kopia (odpis) świadectwa ukończenia stażu urzędniczego – w przypadku ukończenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

List motywacyjny, życiorys (CV) oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kandydaci zostaną poddani 3-etapowemu konkursowi:

I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów,

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie.

Dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu do dnia 18 maja 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego Będzinie ul. Jana Sączewskiego 23, w Oddziale Administracyjnym pokój nr 210, lub drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.

Etap II i III Konkursu odbędzie się w gmachu Sądu Rejonowego w Będzinie.

Inne informacje:

Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu egzaminu poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32-368-81-20.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Będzinie

Mgr Agnieszka Noszczyk

(na oryginale właściwy podpis)

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-05-02 13:21:27 Radomir Krakowski
2 2018-04-27 12:25:21 Karol Wadas