Będzin, dnia 26 czerwca 2018r.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie - Sygn. Skdr 1102-3/18

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, biorąc pod uwagę wyniki konkursu uzyskane w drugim i trzecim etapie, komisja konkursowa wskazała kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana w II etapie

Ilość punktów uzyskana w III etapie

Suma punktów

 
 
 

1

Marcelina Zych

30

7

37

 

 

Kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia proszony jest o osobisty kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, pok. 210 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

                                                                                                               SSR Ewa Gradowska

- na oryginale właściwy podpis-


INFORMACJA O WYNIKACH II ETAPU KONKURSU

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE

 

W dniu 18.06.2018r. odbył się drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Kandydaci, którzy przystąpili do drugiego etapu konkursu uzyskali z części pisemnej następującą liczbę punktów:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana z pracy pisemnej

Ilość punktów uzyskana z testu

   

Łączna ilość punktów

 

1

Marcelina Zych

9

21

30

 

2

Katarzyna Słania-Wdowicka

8

19

27

 

3

Zbigniew Skabek

7

20

27

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 7.9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013, poz. 1228) Komisja konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. rozmowy kwalifikacyjnej:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana z pracy pisemnej

Ilość punktów uzyskana z testu

   

Łączna ilość punktów

 

1

Marcelina Zych

9

21

30

 

 Zapraszamy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na rozmowy kwalifikacyjne w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 8.30, które odbędą się w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie w sali 203 ul. Sączewskiego 23.

Komisja Konkursowa

na oryginale właściwe podpisy


OGŁOSZENIE

z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą S.Kdr.1102-3/18

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, spełniających wymogi formalne:

L.p.

Nazwisko

Imię

1

Długołęcka

Joanna

2

Leciak

Krzysztof

3

Skabek

Zbigniew

4

Słania – Wdowicka

Katarzyna

5

Śliwa

Grzegorz

6

Urbankiewicz

Michał

7

Zych

Marcelina

Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu:

L.p.

Nazwisko

Imię

1

Wojciechowska – Związek

Angelika

z uwagi na niespełnione wymogi formalne.

Konkurs odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018r. o godz. 8.15 w sali 202 w gmachu Sądu Rejonowego 
w Będzinie, przy ul. Jana Sączewskiego 23, w Będzinie.

Kandydat powinien zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dodatkowe informacje:

- Podczas sporządzania pracy pisemnej kandydat będzie mógł korzystać z własnych kodeksów, bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek. Nie będzie można korzystać z kodeksów podczas rozwiązywania testów.                                             

Komisja konkursowa

   - na oryginale właściwe podpisy -

Będzin, dnia 17 maja 2018r.


Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie
Sygnatura konkursu S.Kdr.1102-3/18

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin
Liczba wolnych stanowisk: 1 - pełny etat
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: etap drugi konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2018r. godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

I. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013r. poz. 1228)

II. Konkurs składa się z trzech etapów:


1) etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu:
2) etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego
i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i karnego, wybrany przez kandydata;
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

III. Zgodnie z art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018, poz. 23 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:


1) jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata.

IV. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:


1) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2) Własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów:
4) oświadczenie o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018, poz. 23 z późn. zm.), tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 4 czerwca 2018r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie,


ul. Jana Sączewskiego 23 (pokój nr 210) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Sąd Rejonowy w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 23
42-500 Będzin
Z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Skdr.1102-3/18

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

VI. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23 oraz umieszczona na stronie internetowej sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 czerwca 2018r.


Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, na stronie internetowej sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu wraz z podaniem terminu jego przeprowadzenia.


Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie
SSR Ewa Gradowska
/na oryginale właściwy podpis/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-06-27 09:42:43 Karol Wadas
2 2018-06-20 08:08:10 Karol Wadas
3 2018-06-13 09:51:45 Andrzej Kędzierski
4 2018-06-13 09:50:12 Andrzej Kędzierski
5 2018-05-17 13:19:42 Radomir Krakowski