Będzin, dnia 21 września 2018r.

Skdr 1102-4/18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZIENIE - 1 etat

I. Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w wymiarze pełnego etatu w Sądzie Rejonowym w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

II. Zgodnie z art. 149 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018 poz.23 ze zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata;

5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

III. WYMAGANIA

1) bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego, postępowania karnego skarbowego, postępowania wieczystoksięgowego i umiejętność stosowania tych przepisów
w praktyce;

2) umiejętność obsługi komputera w tym pakiet MS OFFICE;

3) znajomość techniki pracy biurowej;

4) wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;

5) odpowiedzialność i odporność na stres;

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;

4) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - (załącznik: plik do pobrania-oświadczenie);

6) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - (załącznik: plik do pobrania- oświadczenie);

7) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;

V. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. 2018 poz. 769) w dniu 25 października 2018r.
w gmachu Sądu Rejonowego w Będzinie, przy ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

Dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu (Skdr 1102-4/18) do dnia 9 października 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 23, w Oddziale Administracyjnym pokój nr 210, lub drogą pocztową
z podaniem oznaczenia konkursu (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba osób zakwalifikowanych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu: www.bedzin.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Sądu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Ze względów organizacyjnych zastrzega się możliwość zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu. Zawiadomienie o ewentualnych zmianach nastąpi wraz
z opublikowaniem listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stronie sądu
tj. www.bedzin.sr.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty aplikacyjne należy odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego
w Będzinie pok. 210, I piętro od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 w terminie 1 miesiąca od zakończonej procedury konkursowej. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32-368-81-20.

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

SSR Ewa Gradowska

/na oryginale właściwy podpis/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-09-21 12:39:52 Andrzej Kędzierski