Skdr.1102- 7/18

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 /18

Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

z dnia 19 listopada 2018r.

                                                                                  

                   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO STAŻYSTA
W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE

- Umowa o pracę na czas określony - 8 etatów

            Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. 2018., poz. 577 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014r., poz. 400 ) ogłasza nabór – w drodze konkursu – na osiem stanowisk stażysta – docelowo pracownik sekretariatu wydziału (umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2021r.) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23.

            Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie
z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018., poz. 577) tj:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Do zadań wykonywanych na stanowisku stażysty należeć będzie w szczególności:

 1. sporządzanie projektów wpisów do ksiąg wieczystych w systemie Obsługi Ksiąg Wieczystych SOWKW;
 2. sporządzanie i wysyłanie korespondencji;
 3. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt ksiąg wieczystych (zszywanie akt, umieszczanie zwrotnych poświadczeń odbioru zawiadomień, wezwań, numerowanie kart);
 4. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych;
 5. obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych;
 6. kompletowanie i układanie ksiąg w archiwum zakładowym;

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem stażysty:

1. wykształcenie średnie z maturą;

2. umiejętność obsługi komputera w tym pakiet MS OFFICE;

3. znajomość technik i metod pracy biurowej;

4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem stażysty:

 1. ogólna znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1916);
 2. umiejętność obsługi systemu SOWKW;
 3. komunikatywność;
 4. dyspozycyjność;
 5. obowiązkowość;
 6. odporność na stres;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kandydaci zostaną poddani 3-etapowemu konkursowi:

I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów;

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności (rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru ze znajomości w/w przepisów, sprawdzenie poprawności i szybkości przepisanego tekstu);

III etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego
w Będzinie.

Dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu do dnia 30 listopada 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego Będzinie ul. Jana Sączewskiego 23, w Oddziale Administracyjnym pokój nr 210, lub drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.

Etap II i III Konkursu odbędzie się w gmachu Sądu Rejonowego w Będzinie.

Inne informacje:

Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu egzaminu poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.

Dokumenty aplikacyjne należy odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie pok. 210, I piętro od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 w terminie 1 miesiąca od zakończonej procedury konkursowej. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32-368-81-20.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Będzinie

Mgr Agnieszka Noszczyk

(na oryginale właściwy podpis)

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-11-19 14:26:30 Karol Wadas
2 2018-11-19 14:23:12 Karol Wadas