Będzin, dnia 20 marca 2019r.

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

Sygnatura konkursu S.Kdr.1102-1/19

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin

Liczba wolnych stanowisk: 1 - pełny etat

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: etap drugi konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2019r. godz. 8.00 w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

  

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013r. poz. 1228)

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu:

 2. etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego
  i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i karnego, wybrany przez kandydata;

 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Zgodnie z art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018, poz. 23 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

 4. ukończył 24 lata.

 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego:

 2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej
  i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów:

 4. oświadczenie o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018, poz. 23 z późn. zm.), tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - (załącznik: plik do pobrania-oświadczenie);

 8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - (załącznik: plik do pobrania- oświadczenie);

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2019r.

bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie,
ul. Jana Sączewskiego 23 (pokój nr 210) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Rejonowy w Będzinie

ul. Jana Sączewskiego 23

42-500 Będzin

z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Skdr.1102-1/19

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23 oraz umieszczona na stronie internetowej sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu
16 kwietnia 2019r.

Ze względów organizacyjnych zastrzega się możliwość zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia II etapu konkursu. Zawiadomienie o ewentualnych zmianach nastąpi wraz
z opublikowaniem listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stronie sądu
tj. www.bedzin.sr.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, na stronie internetowej sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu jego przeprowadzenia.

 1. Dokumenty aplikacyjne należy odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie pok. 210, I piętro od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 w terminie 1 miesiąca od zakończonej procedury konkursowej. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

SSR Ewa Gradowska

/na oryginalne właściwy podpis/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-03-21 17:01:37 Andrzej Kędzierski