Będzin, dnia 15 kwietnia 2019r.  

Wyciąg z Uchwały nr 1 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-2/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

 1. Dominiczak Kinga
 2. Flak Jolanta
 3. Kotnowska Magdalena
 4. Kozłowska Żaneta
 5. Młodzik Paulina
 6. Paryż Joanna
 7. Stachowicz Agnieszka
 8. Świerk Joanna
 9. Zemła Barbara
 
 
 
 

Lista kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, z uwagi na braki formalne
w aplikacji:

 1. Storonowicz Natalia

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są stawić się w dniu
23 kwietnia 2019r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 103 o godz. 9.00 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Izabela Piurkowska

(na oryginale właściwy podpis)


SKdr.1102-2/19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  1/19 

Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

z dnia 25 marca 2019r. 

                                                                                  

                     

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO STAŻYSTA
W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE

- Umowa o pracę – 2 etaty

            Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. 2018., poz. 577 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014r., poz. 400 ) ogłasza nabór – w drodze konkursu – na dwa stanowiska stażysty (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23.

            Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018., poz. 577) tj:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Do zadań wykonywanych na stanowisku stażysty należeć będzie w szczególności:

1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

2. wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,

3. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,

4. obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem stażysty:

1. wykształcenie średnie z maturą;

2. umiejętność obsługi komputera w tym pakiet MS OFFICE;

3. znajomość technik i metod pracy biurowej;

4. ogólna znajomość przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, przepisów prawa pracy;

5. wysoki poziom kultury osobistej;

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem stażysty:

1. umiejętność obsługi programu SAWA (CURRENDA);

2. komunikatywność;

3. dyspozycyjność;

4. obowiązkowość;

5. odporność na stres;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kandydaci zostaną poddani 3-etapowemu konkursowi:

I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów,

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego
w Będzinie.

Dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu do dnia 5 kwietnia 2019r. w siedzibie Sądu Rejonowego Będzinie ul. Jana Sączewskiego 23,
w Oddziale Administracyjnym pokój nr 210, lub drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.

Etap II i III Konkursu odbędzie się w gmachu Sądu Rejonowego w Będzinie.

Inne informacje:

Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu egzaminu poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.

Dokumenty aplikacyjne należy odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego
w Będzinie pok. 210, I piętro od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 w terminie
1 miesiąca od zakończonej procedury konkursowej. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32-368-81-20.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Będzinie

mgr Agnieszka Noszczyk

/na oryginale właściwe podpisy/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-04-15 13:55:48 Karol Wadas
2 2019-03-25 13:39:44 Andrzej Kędzierski