Będzin, dnia 23 listopada 2016r.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie - Sygn. Skdr 1102-2/16
.

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, biorąc pod uwagę wyniki konkursu uzyskane w drugim i trzecim etapie, komisja konkursowa wskazała kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego:

L.p. Imię i Nazwisko Łączna ilość punktów  
 
1 Michał Słupski 46  

 

Kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia proszony jest o osobisty kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, pok. 210 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Komisja konkursowa ustaliła listę rezerwową kandydatów:

L.p. Imię i Nazwisko Suma punktów  
 
 
1 Klaudia Czyżewska 41  
2 Bianka Jakubowska 40,8  
3 Marta Pasek - Duda 40  
4 Marta Piaseczna 40  
5 Michał Brózda 38,3  
6 Michał Hanusiak 38,3  
7 Aleksandra Bilska 37,7  
8 Dawid Musiał 35,5  

 

Lista rezerwowa będzie ważna przez okres nie dłuższy niż rok tj. do dnia 22 listopada 2017r.

 

                                                                                                 Komisja konkursowa

                                                                                                - na oryginale właściwe podpisy-

 

 


Będzin, dnia 18 listopada 2016r.


Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie

W dniu 15 listopada 2016r. odbył się drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie.


Kandydaci, którzy przystąpili do drugiego etapu konkursu uzyskali z części pisemnej następującą ilość punktów:

L.p. Imię i Nazwisko Ilość punktów uzyskana z pracy pisemnej Ilość punktów uzyskana z testu Łączna ilość punktów  
 
 
1 Michał Słupski 7 31 38  
2 Marta Pasek - Duda 3 33 36  
3 Marta Piaseczna 8 27 35  
4 Bianka Jakubowska 5,5 29 34,5  
5 Klaudia Czyżewska 4 30 34  
6 Michał Hanusiak 8 25 33  
7 Michał Brózda 3 30 33  
8 Aleksandra Bilska 3 29 32  
9 Ewelina Woźniak 4,5 27 31,5  
10 Małgorzata Kowalik 0 31 31  
11 Dawid Musiał 4,5 26 30,5  
12 Joanna Przybyła 1,5 29 30,5  
13 Karolina Wójcik 1 29 30  
14 Anna Zysiak 1,5 27 28,5  
15 Patryk Kornaga 2 26 28  
16 Sylwia Stompioł 2 25 27  
17 Małgorzata Korszun 6 20 26  
18 Małgorzata Bielach 3,5 22 25,5  
19 Małgorzata Mędrala 1,5 24 25,5  
20 Katarzyna Łaskawska 3 22 25  
21 Paulina Szota 1 23 24  
22 Ewa Ocipińska 5,5 17 22,5  

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 7.9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013, poz. 1228) Komisja konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

L.p. Imię i Nazwisko  
 
1 Michał Słupski  
2 Marta Pasek - Duda  
3 Marta Piaseczna  
4 Bianka Jakubowska  
5 Klaudia Czyżewska  
6 Michał Hanusiak  
7 Michał Brózda  
8 Aleksandra Bilska  
9 Ewelina Woźniak  
10 Dawid Musiał  

 

Zapraszamy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na rozmowy kwalifikacyjne 22 listopada 2016r. w następującym porządku:
1. Aleksandra Bilska g. 9.00
2. Michał Brózda g.9.10
3. Klaudia Czyżewska g.9.20
4. Michał Hanusiak g.9.30
5. Bianka Jakubowska g.9.40
6. Dawid Musiał g. 9.50
7. Marta Pasek – Duda g.10.00
8. Marta Piaseczna g.10.10
9. Michał Słupski g.10.20
10. Ewelina Woźniak g.10.30

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie ul. Sączewskiego 23 p. 332, II piętro.


                                                                                                                                                           Komisja Konkursowa
                                                                                                                                                   Na oryginale właściwe podpisy

 

 


OGŁOSZENIE
z dnia 7 listopada 2016r.
w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie
oznaczonego sygnaturą S.Kdr.1102-2/16


Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, spełniających wymogi formalne:

1. Bielach Małgorzata
2. Bilska Aleksandra
3. Brózda Michał
4. Butrym Anna
5. Cholewa Klaudia
6. Czyżewska Klaudia
7. Dyszy Katarzyna
8. Hanusiak Michał
9. Jakubowska Bianka
10. Kamiński Robert
11. Kiś Katarzyna
12. Kornaga Patryk
13. Korszun Małgorzata
14. Kowalik Małgorzata
15. Kropisz Łukasz
16. Kupka Katarzyna
17. Łaskawska Katarzyna
18. Mędrala Małgorzata
19. Mucha Martyna
20. Musiał Dawid
21. Nanuś Monika
22. Ocipińska Ewa
23. Pasek - Duda Marta
24 .Piaseczna Marta
25. Pietruszka Karolina
26. Przybyła Joanna
27. Rzeszowski Sebastian
28. Siemińska Magdalena
29. Słupski Michał
30. Sobota Jarosław
31. Stompioł Sylwia
32. Suchecka Joanna
33. Szota Paulina
34. Tomczak Janusz
35. Trzeszczkowska Marietta
36. Woźniak Ewelina
37. Wójcik Karolina
38. Zawadzka Paula
39. Zysiak Anna

Konkurs odbędzie się w dniu 15 listopada 2016r. (wtorek) o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 – sala plenarna.
Kandydat powinien zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Dodatkowe informacje:
- Podczas sporządzania pracy pisemnej kandydat będzie mógł korzystać z własnych kodeksów, bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek. Nie będzie można korzystać z kodeksów podczas rozwiązywania testów.

 

Komisja konkursowa
/na oryginale właściwe podpisy/

 


Będzin, dnia 7 października 2016r.

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

Sygnatura konkursu S.Kdr.1102-2/16

 

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin

Liczba wolnych stanowisk: 1 pełny etat

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: etap drugi konkursu zostanie przeprowadzony w dniu

15 listopada 2016r. godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

I. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013r. poz. 1228)

II. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu:
 2. etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego
  i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

III. Zgodnie z art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001, poz. 427 z późn. zm.) na stanowisku sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

IV. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego:
 2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów:
 4. Oświadczenie o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001, poz. 427 z późn. zm.), tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 października 2016r.

– bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23 (pokój nr 210) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Rejonowy w Będzinie

42-500 Będzin

Z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Skdr.1102-2/16

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

VI. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23 oraz umieszczona na stronie internetowej sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 7 listopada 2016r.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, na stronie internetowej sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu wraz z podaniem terminu jego przeprowadzenia.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Będzinie

SSR Elżbieta Urban

/na oryginale właściwy podpis/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2017-01-12 09:29:16 Radomir Krakowski
2 2016-11-23 10:11:56 Karol Wadas
3 2016-11-23 10:10:55 Karol Wadas
4 2016-11-23 10:10:24 Karol Wadas
5 2016-11-23 10:09:21 Karol Wadas
6 2016-11-18 12:19:50 Karol Wadas
7 2016-11-18 12:18:55 Karol Wadas
8 2016-11-18 12:11:33 Karol Wadas
9 2016-11-07 12:22:19 Radomir Krakowski
10 2016-10-07 11:46:20 Karol Wadas