OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę na czas zastępstwa –
w Sądzie Rejonowym w Będzinie
oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-3/16

Informacja o wynikach konkursu
Ilość wolnych stanowisk: 1 etat – umowa o pracę na czas zastępstwa.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY
w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następującego kandydata:
• Pani Klaudia Chrobak
Wymieniony kandydat proszony jest o osobisty kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, pok. 210 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Ponadto komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową, do której zakwalifikowano następującego kandydata:

• Pani Angelika Sobczyk
Lista rezerwowa będzie ważna przez okres nie dłuższy niż rok tj. do dnia 11 stycznia 2018r.

 

 

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Będzinie

Agnieszka Noszczyk
/na oryginale właściwy podpis/

 


Będzin, dnia 30 grudnia 2016r.

 

Komisja konkursowa informuje, że III etap konkursu oznaczonego sygnaturą  S.Kdr 1102-3/16 odbędzie się 10 stycznia 2017r. , a nie jak omyłkowo wskazano w ogłoszeniu z dnia 29.12.2016r. 10 stycznia 2016r. Godzina i miejsce przeprowadzenia III etapu konkursu pozostają bez zmian.

                                                                   Sekretarz komisji Sekretarz Komisji Konkursowej

                                                               Aneta Zatoń

                                                                   /na oryginale właściwy podpis/


Będzin, dnia 29 grudnia 2016r.

 

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTY – umowa na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-3/16:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

 1. Pańtak Joanna
 2. Chrobak Klaudia
 3. Sobczyk Angelika

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 10 stycznia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 103 o godz. 09.00 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

                                                               Sekretarz Komisji Konkursowej

                                                         Aneta Zatoń

                                                         /na oryginale właściwy podpis/


Będzin, dnia 15 grudnia 2016r.

 

Wyciąg z Uchwały nr 1 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-3/16:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:
1. Banach-Brylska Agnieszka
2. Chrobak Klaudia
3. Garbacik Patrycja
4. Krawczyk Jagoda
5. Pańtak Joanna
6. Piżycki Kamil
7. Sobczyk Angelika

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 27 grudnia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 103 o godz. 9.00 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:
1. Bartoszewska Paulina
2. Koczur Kamil
3. Mańka Bożena
4. Okraska Aleksandra
5. Zdun Katarzyna
Zgłoszenia w/w kandydatów nie spełniają wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Sekretarz Komisji Konkursowej
Aneta Zatoń
/na oryginale właściwy podpis/

                                                                                             


   Będzin, dnia 29 listopada 2016r.

SKdr.1102-3/16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE

- UMOWA NA ZASTĘPSTWO – 1 etat

 

            Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1241 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014r., poz. 400 ) ogłasza nabór – w drodze konkursu – na jedno stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Sączewskiego 23.

            Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015r., poz. 1241) tj:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

Do zadań wykonywanych na stanowisku stażysty należeć będzie w szczególności:

1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

2. wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,

3. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,

4. obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem stażysty:

1. wykształcenie średnie z maturą,

2. umiejętność obsługi komputera, w tym umiejętność biegłego pisania na komputerze,

3. znajomość technik i metod pracy biurowej,

4. ogólna znajomość przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych,

5. wysoki poziom kultury osobistej.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem stażysty:

1. umiejętność pracy w zespole,

2. komunikatywność,

3. dyspozycyjność,

4. obowiązkowość.

Mile widziane wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia, i ukończony staż urzędniczy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy i CV wraz ze zdjęciem,
 • dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzającego znajomość obsługi komputera,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 922),
 • kopia (odpis) dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kopia (odpis) świadectwa ukończenia stażu urzędniczego – w przypadku ukończenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Podanie o przyjęcie do pracy, CV oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kandydaci zostaną poddani 3-etapowemu konkursowi:

I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów,

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie.

Dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu do dnia 9 grudnia 2016r. w siedzibie Sądu Rejonowego Będzinie ul. Sączewskiego 23, w Oddziale Administracyjnym pokój nr 210, lub drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.

Etap II i III Konkursu odbędzie się w gmachu Sądu Rejonowego w Będzinie.

Inne informacje:

Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu egzaminu poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32-368-81-20.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Będzinie

Mgr Agnieszka Noszczyk

(na oryginale właściwy podpis)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2017-01-31 13:29:35 Radomir Krakowski
2 2017-01-12 09:32:40 Radomir Krakowski
3 2016-12-30 06:54:27 Karol Wadas