OGŁOSZENIE

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym
w Będzinie

oznaczonego sygnatura Skdr 1102-4/18

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie, spełniających wymogi formalne:

Będzin, dnia 16 października 2018r.

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie
Sygnatura konkursu S.Kdr.1102-5/18

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin
Liczba wolnych stanowisk: 1 - pełny etat
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: etap drugi konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.
I. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013r. poz. 1228)

II. Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu:
2) etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i karnego, wybrany przez kandydata;
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

III. Zgodnie z art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018, poz. 23 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:
1) jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata.

IV. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:
1) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego:
2) Własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów:
4) oświadczenie o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018, poz. 23 z późn. zm.), tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - (załącznik: plik do pobrania-oświadczenie);
8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - (załącznik: plik do pobrania- oświadczenie);

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 października 2018r.
– bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie,
ul. Jana Sączewskiego 23 (pokój nr 210) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:


Sąd Rejonowy w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 23
42-500 Będzin
z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Skdr.1102-5/18

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23 oraz umieszczona na stronie internetowej sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 listopada 2018r.
Ze względów organizacyjnych zastrzega się możliwość zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia II etapu konkursu. Zawiadomienie o ewentualnych zmianach nastąpi wraz z opublikowaniem listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stronie sądu tj. www.bedzin.sr.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
VI. Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, na stronie internetowej sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu jego przeprowadzenia.

VII. Dokumenty aplikacyjne należy odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowegow Będzinie pok. 210, I piętro od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 w terminie 1 miesiąca od zakończonej procedury konkursowej. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie
SSR Ewa Gradowska
/na oryginale właściwy podpis/

                                                                                               Będzin, dnia 21 września 2018r.

Skdr 1102-4/18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZIENIE - 1 etat

I. Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w wymiarze pełnego etatu w Sądzie Rejonowym w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę –

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-2/18

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk:  1 etat – umowa o pracę.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następującego kandydata:

  • Pani Karolina       Śliwińska

Będzin, dnia 26 czerwca 2018r.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie - Sygn. Skdr 1102-3/18

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, biorąc pod uwagę wyniki konkursu uzyskane w drugim i trzecim etapie, komisja konkursowa wskazała kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana w II etapie

Ilość punktów uzyskana w III etapie

Suma punktów

 
 
 

1

Marcelina Zych

30

7

37