OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę na czas zastępstwa –

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-1/16

 

 

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk: 1 etat – umowa o pracę na czas zastępstwa.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY
w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następującego kandydata:

  • Pani Patrycja Feliszewska

Wymieniony kandydat proszony jest o osobisty kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, pok. 210 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ponadto komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową, do której zakwalifikowano następującego kandydata:

  • Pani Patrycja Kaliszewska

Lista rezerwowa będzie ważna przez okres nie dłuższy niż rok tj. do dnia 30 sierpnia 2017r.

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                              Sądu Rejonowego w Będzinie

                                                                                                      Agnieszka Noszczyk

                                                                                             /na oryginale właściwy podpis/


Będzin, dnia 19 sierpnia 2016r.

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTY

– umowa na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą Skdr 1102-1/16:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTY – umowa na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

1. Feliszewska Patrycja
2. Kaliszewska Patrycja

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 29 sierpnia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 103 o godz. 10.00 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Sekretarz Komisji Konkursowej
Aneta Zatoń
/na oryginale właściwy podpis/


Będzin, dnia 11 sierpnia 2016r.

Wyciąg z Uchwały nr 1 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTY

– umowa na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą Skdr 1102-1/16:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTY w Sądzie Rejonowym w Będzinie:


1. Feliszewska Patrycja, zam. Nowa Wieś

2. Kaliszewska Patrycja, zam. Góra Siewierska

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 19 sierpnia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Sączewskiego 23,

Oddział Administracji o godzinie 10.00. wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Sekretarz Komisji Konkursowej
Izabela Piurkowska
/na oryginale właściwy podpis/


Będzin, dnia 2 sierpnia 2016r.

SKdr.1102-1/16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE
- UMOWA NA ZASTĘPSTWO

   Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1241 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014r., poz. 400 ) ogłasza nabór – w drodze konkursu – na jedno stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Sączewskiego 23.


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015r., poz. 1241) tj:
• ma pełną zdolność do czynności prawnych,
• posiada nieposzlakowaną opinię,
• nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

Do zadań wykonywanych na stanowisku stażysty należeć będzie w szczególności:
1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
2. wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
3. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,
4. obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem stażysty:
1. wykształcenie średnie z maturą,
2. umiejętność obsługi komputera, w tym umiejętność biegłego pisania na komputerze,
3. znajomość technik i metod pracy biurowej,
4. ogólna znajomość przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych,
5. wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem stażysty:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dyspozycyjność,
4. obowiązkowość.

Mile widziane wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia, i ukończony staż urzędniczy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podanie o przyjęcie do pracy i CV wraz ze zdjęciem,
• dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzającego znajomość obsługi komputera,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
( tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 922),
• kopia (odpis) dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
• kopia (odpis) świadectwa ukończenia stażu urzędniczego – w przypadku ukończenia,
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Kandydaci zostaną poddani 3-etapowemu konkursowi:
I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie.
Dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu do dnia 9 sierpnia 2016r. w siedzibie Sądu Rejonowego Będzinie ul. Sączewskiego 23, w Oddziale Administracyjnym pokój nr 210, lub drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.
Etap II i III Konkursu odbędzie się w gmachu Sądu Rejonowego w Będzinie.

Inne informacje:
Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu egzaminu poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32-368-81-20.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Będzinie
Mgr Agnieszka Noszczyk
(na oryginale właściwy podpis)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2016-10-07 11:47:45 Karol Wadas