Informacja o wynikach II etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Adm-111-1/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana z testu

Ilość punktów uzyskana z pracy pisemnej

Suma punktów

 
 
 

1

Małgorzata Zobek

35

8

43

 

2

Anna Bielecka

32

9

41

 

3

Adam Cieślicki

29

8

37

 

4

Kamil Olszak

29

7

36

 

5

Katarzyna Zimnik

30

6

36

 

6

Dastin Łabuz

27

6

33

 

III etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie odbędzie się
w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 9:00, sala 332 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy
ul. Jana Sączewskiego 23.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nieprzebywające w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych bądź przebywające z takimi osobami.

Każdy uczestnik konkursu winien posiadać maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki,
a nadto własny długopis.

Czekając na wejście kandydaci powinni zachować odstęp minimum 1,5 metra.

Komisja Konkursowa
/na oryginale właściwe podpisy/

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTA W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM – W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE - Umowa o pracę – 1 etat Adm-111-2/2021

Załączniki:

1) Ogłoszenie (*PDF)
2) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (*DOC)
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*DOC)
4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (*DOC)

Informacja o wynikach I etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Adm-111-1/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie: