Sąd Rejonowy w Będzinie jest jednostką organizacyjną w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach. Został utworzony na podstawie art. 16 § 1 i art. 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173 i z 1991 r. Nr 100, poz. 442) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości.

Zgodnie z § 3 ust. 11 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2548 ze zm.) w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Siedziba Sądu znajduje się przy ul. Jana Sączewskiego 23.

W Sądzie Rejonowym w Będzinie istnieje sześć wydziałów. Wydział IV Pracy oraz Wydział V Ksiąg Wieczystych ma swoją siedzibę przy ul. Jana Sączewskiego 15 w Będzinie.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-01-05 10:27:19 Andrzej Kędzierski
2 2020-05-12 05:57:02 Andrzej Kędzierski
3 2020-03-24 11:26:49 Karol Wadas
4 2017-10-24 08:53:53 Radomir Krakowski
5 2016-10-21 09:41:23 Radomir Krakowski