Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatniej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html;

Zestawienie zmian w ustawie  o nieodpłatniej pomocy prawnej,  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html 

 

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19 lub aktualnych informacji dotyczących świadczenia powyższych usług. 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html     

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. z 18 listopada 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• sporządzenie projektu pisma w sprawach wymagających wiedzy prawniczej, projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
• nieodpłatną mediację;
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;

nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

przeprowadzenie mediacji;

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W obrębie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Będzinie funkcjonują następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (organizację i funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zapewniają powiaty, które udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizują jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej):

1. Starostowo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku odbywa się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu  (32) 778 78 84 w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek-czwartek w godz. 7.30 do 15.30 oraz piątek w godz. od 7.30 do 14.00  lub poprzez pocztę elektroniczną wysyłając email pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(porad udzielają adwokaci i radcy prawni); Więcej informacji: http://www.powiat.bedzin.pl/niezbednik-mieszkanca-menu/punkty-pomocy-prawnej

2. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. I. Krasickiego 17A, 42-500 Będzin, punkt czynny: poniedziałek - piątek, w godzinach 9:00 - 13:00 (porad udzielają radcy prawni);
3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czeladzi, ul. Szpitalna 85, 41-250 Czeladź, punkt czynny: poniedziałek - piątek, w godzinach 11:00 - 15:00 (porad udzielają adwokaci);
4. Punkt mobilny w Psarach, prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację Godne Życie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, 42-512 Psary, punkt czynny: wtorek w godzinach 13:00 - 17:00, czwartek w godzinach 13:00 - 17:00;
5. Punkt mobilny w Wojkowicach, prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację Godne Życie: Zespół Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, ul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice, punkt czynny: poniedziałek w godzinach 13:30 - 17:30, środa w godzinach 13:30 -17:30, piątek w godzinach 13:30 - 17:30;
6. Punkt mobilny w Dobieszowicach, prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację Godne Życie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c, 42-584 Dobieszowice, punkt czynny: wtorek w godzinach 8:00 - 12:00, czwartek w godzinach 8:00 - 12:00.

Lokalizacja oraz harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Będzińskiego: http://www.powiat.bedzin.pl/niezbednik-mieszkanca-menu/punkty-pomocy-prawnej
Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-06-01 08:22:07 Karol Wadas
2 2021-05-05 12:29:46 Karol Wadas
3 2020-06-22 13:23:47 Andrzej Kędzierski
4 2020-04-29 10:09:24 Andrzej Kędzierski
5 2017-10-24 08:57:15 Radomir Krakowski
6 2017-05-23 07:44:39 Radomir Krakowski