Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy!, a w szczególności:

współmałżonkowie,
partnerzy w związkach nieformalnych,
dzieci,
osoby starsze,
osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

 

Informator - baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu będzińskiego - aktualizacja , okres obowiązywania IX-XII.2022r.

Informator - baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Będzińskiego na rok 2022

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim

Baza teleadresowa placówek zapewniających na terenie województwa śląskiego w 2022 roku schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Baza teleadresowa na 2022 rok oferty na terenie województwa śląskiego poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy w rodzinie

Baza teleadresowa na 2022 podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim

Baza teleadresowa na 2022 rok poradnictwa specjalistycznego w tym świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2022 roku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2022 roku programy psychologiczno-terapeutyczne

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie śląskim

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Więcej informacji na stronie ministerstwa sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-08-23 10:03:27 Karol Wadas
2 2022-08-23 09:58:26 Karol Wadas
3 2022-08-01 12:07:53 Karol Wadas
4 2022-02-07 18:37:22 Karol Wadas
5 2022-02-07 18:35:42 Karol Wadas
6 2022-02-07 18:35:09 Karol Wadas
7 2021-08-14 19:16:20 Andrzej Kędzierski
8 2021-07-22 05:27:15 Karol Wadas
9 2020-12-14 08:48:42 Karol Wadas
10 2020-09-30 05:58:02 Karol Wadas