Będzin, dn. 13.04.2018r.

 

"Kompleksowy remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 - ETAP I"

Nr sprawy: ZP-2/18

INFORMACJA dot. „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/18 (*PDF)


PYTANIA I ODPOWIEDZI (*PDF)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamówienie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej „ustawa”) o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. ustawy Pzp.