Będzin, dn. 13.04.2018r.

 

"Kompleksowy remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 - ETAP I"

Nr sprawy: ZP-2/18

INFORMACJA dot. „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/18 (*PDF)


PYTANIA I ODPOWIEDZI (*PDF)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamówienie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej „ustawa”) o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. ustawy Pzp.

ZP 3/17                                                                                                                                                                Będzin, dn. 21.08.2017r.

 OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z postanowieniem art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2017 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie zapytania o cenę w temacie pn.:

„Kompleksowe wykonanie usług porządkowych na terenie budynków

Sądu Rejonowego w Będzinie”

ZP –2/17

Będzin, dnia 12 kwietnia 2017r.

INFORMACJA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dot.: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie” - nr sprawy ZP 2/17

ZP – 1/17                                                                                                                                                                                        Będzin dn. 29.03.2017 r.

 INFORMACJA

O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dot.: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie” - nr sprawy ZP 1/17

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Będzinie, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu nr ZP – 1/17 „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie” – nieudzielono zamówienia.