spośród ważnych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ERA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 16 B

41-500 Chorzów

 Jako oferta ważna wg kryterium: 100% cena

 

W/w oferta została złożona na łączną wartość brutto: 309.692,40 zł.

(słownie: trzysta dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 40/100).

 Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wyszczególnionych w SIWZ, Rozdz. VI ust. 2, pkt 1.1 – 1.3, do złożenia których został wezwany Wykonawca – firma ERA Sp. z o.o. na podstawie art. 26 ust. 2 niniejszej ustawy oraz po uprawomocnieniu się wyników przetargu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Załączniki :

  1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert w sprawie Nr ZP 3/17 (*doc)


 


INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę

w temacie: „Kompleksowe wykonanie usług porządkowych na terenie budynków

Sądu Rejonowego w Będzinie” - nr sprawy ZP 3/17

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości: 323.902,44 zł netto.

Do upływu terminu składnia ofert wpłynęły 3 oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o.

ul. Legionów 59a

43-300 Bielsko-Biała

581.421,60 zł brutto

24 miesiące

--------

30 dni

2.

ERA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 16 B

41-500 Chorzów

309.692,40 zł brutto

24 miesiące

--------

30 dni

3.

SOGAMA Sp. z o.o.

ul. Kniejowa 2a

44-117 Gliwice

412.905,60 zł brutto

24 miesiące

--------

30 dni

Będzin, dnia 18 sierpnia 2017r.                                                                                                                                                     DYREKTOR SĄDU

                                                                                                                                                                   Agnieszka Noszczyk

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2017-10-24 08:43:59 Radomir Krakowski
2 2017-08-21 13:21:36 Karol Wadas