Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-03-22 11:48:14 Karol Wadas
2 2018-05-25 10:56:43 Radomir Krakowski
3 2018-05-15 08:45:44 Radomir Krakowski
4 2018-05-10 10:50:07 Radomir Krakowski
5 2018-05-08 13:24:13 Andrzej Kędzierski
6 2018-05-07 13:10:08 Radomir Krakowski
7 2018-05-07 11:44:40 Radomir Krakowski
8 2018-04-26 13:09:49 Karol Wadas
9 2018-04-24 10:07:58 Karol Wadas
10 2018-04-23 13:23:33 Andrzej Kędzierski