Drukuj

INFORMACJA

Dot.: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowegow Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/19 (*PDF)

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamówienie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej „ustawa”) o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ustawy Pzp.

 

POD NAZWĄ

„Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego
w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/19

 

Ogłoszenie - Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/19 (DOC)

Załączniki:

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (DOC)
załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego (DOC)
załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy PZP, składane na podstawie art. 25a ust.1 (DOC)
załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ustawy Pzp. składane na podstawie art. 25a ust. 1 (DOC)
załącznik nr 5 – informacja - wykaz usług (DOC)
załącznik nr 6 – informacja o osobach (DOC)
załącznik nr 7 – informacja o sprzęcie (DOC)
załącznik nr 8 – wzór umowy (DOC)
załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (DOC)

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na usługę "Ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie" (PDF)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-05-30 10:02:38 Karol Wadas
2 2019-04-12 12:39:16 Karol Wadas
3 2019-03-28 13:21:12 Andrzej Kędzierski
4 2019-03-22 12:09:09 Karol Wadas