Zakład Ochrony Mienia IMPULS S.C.

B. Seweryn, D. Łączyński
ul. 27- go Stycznia 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Jako oferta ważna wg kryterium: 100% cena

W/w oferta została złożona na łączną wartość brutto: 127.350,00 zł.
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
po uprawomocnieniu się wyników przetargu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 

Załączniki :

1.zbiorcze zestawienie złożonych ofert w sprawie Nr ZP 6/16

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

 oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.                                           w kryterium

100 % cena

Wykluczenia Odrzucenia
 1.

Zakład Ochrony Mienia IMPULS S.C.

B. Seweryn, D. Łączyński

ul. 27- go Stycznia 1

41-100 Siemianowice Śląskie

 

100%

 

 

 2.

HEMAG H. Guziak Sp. J.

ul. Konecznego 8

31-216 Kraków

 

79,78%

 

 

 3.

SOGAMA Sp. z o.o.

ul. Kniejowa 2a

44-117 Gliwice

 

89,76%

 

 

 

DYREKTOR SĄDU
Agnieszka Noszczyk

 


 

 

 INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę
w temacie: „Kompleksowe wykonanie usług porządkowych na terenie budynków
Sądu Rejonowego w Będzinie” - nr sprawy ZP 6/16

 

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości: 123.140,00 zł netto.
Do upływu terminu składnia ofert wpłynęły 3 oferty:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1.

Zakład Ochrony Mienia IMPULS s.c. J. Dudek, B. Seweryn

ul. 27-go stycznia 1

41-100 Siemianowice Śląskie

127,350,00 zł brutto

12 miesięcy

--------

21 dni

2.

HEMAG H. Guziak Sp. J.

ul. Konecznego 8

31-216 Kraków

159.616,80 zł brutto

12 miesięcy

--------

21 dni

3.

SOGAMA Sp. z o.o.

ul. Kniejowa 2a

44-117 Gliwice

141.876.00 zł brutto

12 miesięcy

--------

21 dni

Będzin, dnia 18 sierpnia 2016r.

DYREKTOR SĄDU
Agnieszka Noszczyk

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2016-10-19 07:02:40 Radomir Krakowski
2 2016-08-23 13:23:56 Radomir Krakowski
3 2016-08-18 13:05:58 Radomir Krakowski