Uzasadnienie:

Po dokonaniu oceny złożonych ofert Zamawiający stwierdził, iż Wykonawcy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu tj. nie złożyli dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a Zamawiający w Ogłoszeniu nie przewidział możliwości wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów.

 

DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Będzinie

mgr Agnieszka Noszczyk

/na oryginale właściwe podpisy/


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

„Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego
w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/17

 

OGŁOSZENIE (*doc)

Załączniki (*doc):

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór formularza ofertowego
  3. Oświadczenia art. 25a o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Oświadczenia art. 25a o braku podstaw do wykluczenia
  5. Informacja - wykaz usług, wiedza i doświadczenie wykonawcy
  6. Informacja o osobach
  7. Informacja o sprzęcie
  8. Wzór umowy
  9. Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2017-04-03 08:14:57 Radomir Krakowski
2 2017-03-29 13:14:50 Karol Wadas