Zamawiający - Sąd Rejonowy w Będzinie, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) informuje, iż w postępowaniu nr ZP–2/17 „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie” – udzielił zamówienia publicznego.
Umowa została zawarta z Wykonawcą Konsorcjum firm: Lider – Agencję Detektywistyczną „RENOMA” Sp. z o.o., ul. Plac Kazimierza Wielkiego 16, 42-500 Będzin, Członek – Agencja Ochrony „RENOMA” Sp. z o.o., ul. Klimontowska 47C/D6, 41-200 Sosnowcu.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie

Agnieszka Noszczyk


 

ZP- 2/17

Będzin, dnia 03 kwietnia 2017r.

Uczestnicy postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Dotyczy: postępowania na usługę „ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie” usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
W związku z pytaniami Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Zamawiający wskazuje opis przedmiotu zamówienia na konieczność zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Prosimy o doprecyzowanie:
a) Czy pracownicy mają być zatrudnieni w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy np. pełny etat 168 roboczogodzin?
b) Czy np. pracownicy mają być zatrudnieni w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy np. pól etaty 84 roboczogodzin, ¾ etatu 126 roboczogodzin?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie narzuca zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak wymaga aby zadania wykonywane przez pracowników Wykonawcy były wykonywane wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, tj. każda roboczogodzina musi być wypracowana przez pracownika ochrony w ramach umowy o pracę. Zgodnie z Rozdz. III pkt 11 Ogłoszenia.
 
Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że każda roboczogodzina wypracowana przez pracownika Wykonawcy powinna wynikać ze stosunku pracy?
Odpowiedź nr 2
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1
 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza, aby pracownik wypracowywał dodatkowe godziny ponad 168 roboczogodzin (pełen etat umowa o pracę) w ramach umowy cywilno-prawnej?
Odpowiedź nr 3
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
 
Pytanie nr 4
Zamawiający dopuszcza udział w realizacji zamówienia podwykonawców. Ponadto w opisie zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca zabezpieczał wykonanie zamówienia poprzez ciągłe utrzymywanie w gotowości jednej grupy interwencyjnej, składającej się z co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, poruszającej się samochodem oznaczonym w sposób jednoznacznie identyfikującym go ze służbami ochrony Wykonawcy.” Prosimy o potwierdzenie, że cześć zamówienia związana z zapewnieniem grupy interwencyjnej, którą Wykonawca zechciałby przekazać do realizacji podwykonawcy, będzie identyfikowalna własnym logiem oraz samochody oznakowane będą logiem własnym podwykonawcy.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający w przypadku udziału w realizacji części zamówienia podwykonawców (grupa interwencyjna) wyraża zgodę aby oznakowanie samochodu było opatrzone logiem własnym Podwykonawcy. Oznaczenie ma wskazywać przedsiębiorcę i charakter działalności – ochrona.
 
Pytanie nr 5
Z uwagi na zapis dotyczący najkrótszego czasu dojazdu grupy interwencyjnej zwracamy się z prośbą o określenie minimalnego czasu, za który Zamawiający przyzna maksymalną punktację np. 10 minut. Czas dojazdu poniżej 10 minut jest czasem nierealnym. Swoją opinię Wykonawca opiera na bardzo dużym doświadczeniu w zakresie realizacji usług ochrony w tym podjazdy grup interwencyjnych i podważamy czas dojazdu grupy interwencyjnej określony jako najkrótszy zaoferowany. Wykonawca chcący prawidłowo wykonać nie jest w stanie zagwarantować dojazd grupy interwencyjnej w ciągu poniżej 10 minut, ponadto nawet służby Państwowe, m.in. Policja czy Straż Pożarna nie zagwarantuję Zamawiającemu dotarcia do obiektu w przeciągu 5 minut od chwili zgłoszenia. Przy takich wymaganiach grupa interwencyjna powinna stacjonować na terenie Zamawiającego tak by zmieścić się w czasie poniżej 10 minut, koszt dedykowanej Grupy Interwencyjnej powinien zatem zostać wliczony w wartość realizowanej usługi. W związku z powyższym prosimy o zmianę czasu dojazdu GI na realną, co najmniej 10 minut, które będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego lub określić zasady respektowania czasu dojazdu, formę sprawdzenia czasu dojazdu oraz kary za spóźnienia.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie określa minimalnego czasu dojazdu grupy interwencyjnej do siedziby Zamawiającego.
 
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza do bezpośredniego wykonania zakresu usługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający dopuszcza do bezpośredniego wykonania zakresu usługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Zgodnie z Ogłoszeniem Rozdz. III pkt 16 Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji usługi winni być sprawni fizycznie, tzn. bez względu na stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności muszą sprostać obowiązkom wynikającym z przedmiotowego zamówienia. Ryzyko i skutki zatrudniania osoby, która nie będzie w stanie sprostać obowiązkom nałożonym umową spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
 
Pytanie nr 7
Czy wszystkie kamery powinny zostać podpięte pod Centrum monitorowania Wykonawcy?
Odpowiedź nr 7
Zgodnie z Rozdz. III, pkt 2, ppkt 1.2 Zamawiający wymaga podłączenia systemu napadowego do centrum monitoringu Wykonawcy i monitorowanie sygnałów w całym okresie obowiązywania umowy we wszystkie dni roku, przez 24 godziny na dobę.
 
Pytanie nr 8
Ile kamer i jakich jest zainstalowanych w obiektach?
Odpowiedź nr 8
W siedzibie Sądu przy ul. Sączewskiego 23 zainstalowanych jest 19 szt. kamer IP HQ-MP4028BDW-IR-A.
 
Pytanie nr 9
Zamawiający pisze o systemach: „Utrzymywanie w stałej gotowości do pracy systemów zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, w tym również przeprowadzanie kwartalnych, protokolarnych przeglądów systemów. Zamawiający wskazuje, że obiekt jest wyposażony w system napadowy (ul. Sączewskiego 23): Centralka alarmowa Satel CA-64 – 1 szt. oraz przycisk „napad” – 15 szt.. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o oprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego we wskazanym zakresie:
a) Czy oprócz centrali alarmowej usłudze podlegają także czujniki? Jeśli tak to w jakiej ilości?
b) Zamawiający pisze o systemach w liczbie mnogiej, prosimy o informację, jakie są dokładne składowe systemów alarmowych?
c) Czy przyciski napadowe są wprogramowane w centralkę alarmową?
Odpowiedź nr 9
W załączniku nr 1 do Ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia – Rozdz. I pkt 12 wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający dysponuje jednym systemem. Obiekt wyposażony jest w system napadowy (ul. Sączewskiego 23): Centralka alarmowa Satel CA-64 – 1 szt. oraz przycisk „napad” – 15 szt. Przyciski napadowe są wprogramowane w centralkę alarmową.

 

Dyrektor
Agnieszka Noszczyk

 


ZP-2/17

Będzin, dn. 30.03.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

„Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 2/17

OGŁOSZENIE (*docx)

Załączniki (*docx):

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór formularza ofertowego
3. Oświadczenia art. 25a o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenia art. 25a o braku podstaw do wykluczenia
5. Informacja - wykaz usług, wiedza i doświadczenie wykonawcy
6. Informacja o osobach
7. Informacja o sprzęcie
8. Wzór umowy
9. Oświadczenie o grupie kapitałowej

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2017-04-27 06:41:14 Karol Wadas
2 2017-04-12 13:20:23 Radomir Krakowski
3 2017-04-03 08:13:29 Radomir Krakowski
4 2017-03-30 07:41:27 Radomir Krakowski