Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamówienie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej „ustawa”) o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ustawy Pzp.

POD NAZWĄ

„Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego
w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 2/20

 

Udzielenie zamówienia w postępowaniu nr ZP 2/20 "Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie"

Ogłoszenie - Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 2/20 (DOC)

Załączniki:

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (DOC)
załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego (DOC)
załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC)
załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC)
załącznik nr 5 – informacja - wykaz usług (DOC)
załącznik nr 6 – informacja o osobach (DOC)
załącznik nr 7 – informacja o sprzęcie (DOC)
załącznik nr 8 – wzór umowy (DOC)
załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (DOC)

Dokumentacja dostępna jest w Systemie elektronizacji

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-02-16 13:04:57 Andrzej Kędzierski
2 2020-12-31 11:42:32 Karol Wadas
3 2020-12-31 10:37:04 Karol Wadas