Komunikat w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Będzinie, procedur dla osób wchodzących do budynku Sądu, rozpraw/posiedzeń, które się odbędą w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 .

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i załączonymi regulacjami:

1.    Natężeniem ruchu w budynkach Sądu kierują pracownicy Ochrony.

2.    Osoby wchodzące do budynków Sądu winny:
•    wykazać interes wykazać interes w wejściu do budynku,
•    zdezynfekować dłonie,
•    zakrywać na terenie budynku usta i nos, chyba że z tego obowiązku zwolnione są na mocy obowiązujących przepisów
•    zachowywać odległość od innej osoby zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa,
•    stosować się do poleceń i wskazówek pracowników Ochrony Sądu i innych pracowników Sądu,
•    poruszać się po budynku Sądu tylko w strefach bezpośrednio związanych
z czynnościami, z powodu których wynika stawiennictwo,
•    opuścić budynek Sądu/sale rozpraw/posiedzeń niezwłocznie po zakończeniu czynności, w celu której nastąpiło stawiennictwo

3.    Osoby wezwane do Sądu na rozprawę, bądź zawiadomione o terminie rozprawy winny:
•    stawić się w budynku Sądu nie wcześniej niż 15 minut przez wyznaczoną godziną rozpoczęcia rozprawy,
•    przestrzegać obowiązku zasłaniania na terenie budynku Sądu ust i nosa przy pomocy części garderoby/maseczki/przyłbicy, przy czym z obowiązku tego zwolnione są: dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać nosa lub ust ze względu na stan zdrowia, całkowitych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, jak również osoby mające trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkryciu ust i nosa;
•    przestrzegać obowiązku zdezynfekowania dłoni po wejściu do budynku Sądu i tuż przed/po wejściu na salę rozpraw/posiedzenia;
•    podczas poruszania się po budynku Sądu, jak i na sali rozpraw – zachować odległość od innych osób określoną przepisami prawa;
•    niezwłocznie opuścić budynek Sądu po zakończonej rozprawie/posiedzeniu, chyba że osoba opuszczająca salę rozpraw/posiedzenia musi udać się do odpowiedniej komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę interesantów;
•    wnosić pisma procesowe nie później niż na 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem rozprawy/posiedzenia.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie
Nr 40/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zasad związanych z przygotowaniem rozpraw/posiedzeń z udziałem stron oraz zasad zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników Sądu Rejonowego w Będzinie i interesantów podczas rozpraw/posiedzeń wyznaczonych w czasie stanu epidemii (PDF)

UWAGA! Zmianie ulegają godziny przyjęć interesantów w:

•    Biurze Obsługi Interesanta
•    Biurze Podawczym 
•    Kasie sądu
•    Czytelni akt

Prosimy o kontakt z Sądem:
•    za pomocą poczty elektronicznej,
•    telefoniczny,
•    pisemny  - za pośrednictwem operatora pocztowego,
•    osobisty - zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie Nr 41/2020 z dnia z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Będzinie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (PDF)

Wykaz telefonów i adresów e-mail do komórek organizacyjnych Sądu (PDF)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-05-29 04:58:12 Andrzej Kędzierski
2 2020-05-28 16:28:52 Karol Wadas
3 2020-05-28 12:17:56 Karol Wadas
4 2020-05-28 07:34:29 Karol Wadas
5 2020-05-28 07:32:41 Karol Wadas
6 2020-05-28 07:31:07 Karol Wadas
7 2020-05-28 07:30:11 Karol Wadas