Będzin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Sygn. akt I N 1499/21

OGŁOSZENIE


W dniu 8 listopada 2021 roku w sprawie sygn. IN 1499/21 wpłynął wykaz inwentarza, a w dniu 15 listopada 2021 roku zostało wydane zarządzenie Sędziego, w którym zlecono dokonanie ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza po Ireneuszu Sęk.

Spadkodawca: Ireneusz Sęk

Ostatnie miejsce zamieszkania: 41-250 Czeladź ul. Składkowskiego 16c/45

Data zgonu: 19.11.2020r.

Pouczenie

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a także uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                                    (-) Sędzia Magdalena Natkaniec

Będzin, dnia 22 grudnia 2021 r.

Sygn. akt I Ns 1051/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 17 listopada 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1051/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zarządzono sporządzenie przez komornika sądowego spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Helenie Gawor,

spadkodawca: Helena Gawor, PESEL:43042309108

ostatni adres: ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin

data zgonu: 28 październik 2014r.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłej Helenie Gawor - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                              /-/ RSR Irmina Muszczek  

Sygn. akt: I Ns 836/21

P O S T A N O W I E N I E

                        Dnia 12 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Będzinie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący:    Sędzia Ewa Gradowska    
 
po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2021 r. w Będzinie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku      Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
z udziałem          Romana Lucky
o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

Będzin, dnia 21 października 2021r.

Sygn. akt I Ns 832/21

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 832/21 toczy się sprawa z wniosku Anny Wróbel o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Pardo, zmarłej w dniu 13.07.2021r. r. w Czeladzi, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Czeladź.

W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny położony Czeladzi.

Sąd wzywa spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Sąd Rejonowy w Będzinie
VII Wydział Karny
ul. Jana Sączewskiego 23
42-500 Będzin
 tel./fax 32 368 81 43
 
sygn. akt VII K 33/21 (poprzednia sygnatura akt II K 315/19)
 
 
 
Sąd Rejonowy w Będzinie VII Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 13.00, sala numer 110, odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. akt VII K 33/21 poprzednia sygnatura akt II K 315/19 (sygn. akt postępowania przygotowawczego PR 2 Ds. 723/19) przeciwko Gracjanie Bukowiec oskarżonej  o czyn z art.270 §​ k.k.,  art. 190a § 2 k.k.
Nadto Sąd poucza, że pokrzywdzony do czasurozpoczęcia przewodu sądowego w I instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 
 
 
Sędzia Wydziału VII Karnego Sądu Rejonowego w Będzinie