Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 17 maja 2022 roku został złożony przez Małgorzatę Horyń w Sądzie Rejonowym w Będzinie wykaz inwentarza po Ryszardzie Gątkiewiczu, zmarłym 26 kwietnia 2022 roku, PESEL 54072516613 ostatnio stale zamieszkałego w Czeladzi przy ulicy Żwirki i Wigury 17.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

                                                                                   /-/ SSR Magdalena Krauzowicz - Bryś

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 13 października 2020 roku został złożony przez Ewelinę Król w Sądzie Rejonowym w Będzinie wykaz inwentarza po Andrzeju Wojtyra, zmarłym 28 czerwca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Będzinie przy ulicy Żwirki i Wigury 26A/17.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

Będzin, dnia 11 maja 2022 r.

Sygn. akt I Ns 364/22

OGŁOSZENIE

„ W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 364/22 toczy się sprawa z wniosku Gminy Psary o stwierdzenie nabycia spadku po:

  1. 1)Władysławie Grabis   zmarłej w dniu 2.10.1991r. w Psarach, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Psary
  2. 2)Bronisławie Grabis   zmarłym w dniu 14.01.1997r. w Psarach, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Psary
  3. 3)Januszu Grabis   zmarłym w dniu 12.07.2021r. w Psarach, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Psary.

W skład spadku po wszystkich spadkodawcach wchodzi prawo własności nieruchomości położonej w Psarach, stanowiącej działki nr 242/3, 242/4, 709 i 849 o łącznej powierzchni 0,6757 ha.

Sąd wzywa spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 7 maja 2022 r.

Sygn. akt I Ns 311/22

OGŁOSZENIE

„ W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 311/22 toczy się sprawa wniosku Gminy Będzin o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Będzinie, znajdujących się w posiadaniu wnioskodawcy, składającej się z działek:

  • nr 21/8, k.m. 40
  • nr 21/9 k.m. 40
  • nr 21/10 k.m. 40

o łącznej powierzchni 0,2055 ha.

Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego postanowienia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały własność, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”

            /-/ Sędzia Ewa Gradowska

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 04.03.2022 roku został sporządzony przez Joannę  Jarzębską wykaz inwentarza po Barbarze Bednarz, zmarłej 20 maja 2019 roku, PESEL 50080802902 ostatnio stale zamieszkałej w Bobrownikach przy ulicy Polnej 49.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

                                                                     (-) Sędzia Joanna Szatan