Będzin, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Sygn. akt I Ns 174/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 31 marca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 174/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Józefie Płatku przez komornika sądowego,

spadkodawca: Józef Płatek, PESEL: 51020812470

ostatni adres: ul. Granicznej 25, Strzyżowice

data zgonu: 23 listopada 2015 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Józefie Płatku - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 30 marca 2021 r.

Sygn. akt I Ns 53/21

OGŁOSZENIE

„W dniu 11 marca 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 53/21 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Mariuszu Sobiegraj przez komornika sądowego,

spadkodawca: Mariusz Sobiegraj, PESEL: 60100911356

ostatni adres: ul. Waryńskiego 33/7, Czeladź

data zgonu: 1 stycznia 2017 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Mariuszu Sobiegraj - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                              /-/ RSR Klaudia Panfil

Sąd Rejonowy w Będzinie
VII Wydział Karny
ul. Jana Sączewskiego 23
42-500 Będzin
 tel./fax 32 368 81 43
 
sygn. akt VII K 68/21 (poprzednia sygnatura akt II K 780/18)
 
                                                                  
 
 
Sąd Rejonowy w Będzinie VII Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 09:20, sala numer 109 Budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. J. Saczewskiego 23  odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. akt VII K 68/21 (poprzednia sygnatura akt II K 780/18) (sygn. akt postępowania przygotowawczego PR 3 Ds. 113.2017) przeciwko Januszowi Pastuszka -  oskarżonemu  o czyn z art. 13 §​1 k.k., w zw. z  art. 286 § 1 k.k. i inne. 
Nadto Sąd poucza, że pokrzywdzony do czasurozpoczęcia przewodu sądowego w I instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 
 
 
Sędzia Wydziału VII Karnego Sądu Rejonowego w Będzinie
Sąd Rejonowy w Będzinie
VII Wydział Karny
ul. Jana Sączewskiego 23
42-500 Będzin
 tel./fax 32 368 81 43
 
sygn. akt VII K 33/21 (poprzednia sygnatura akt II K 315/19)
 
 
 
Sąd Rejonowy w Będzinie VII Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 13.00, sala numer 110, odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. akt VII K 33/21 poprzednia sygnatura akt II K 315/19 (sygn. akt postępowania przygotowawczego PR 2 Ds. 723/19) przeciwko Gracjanie Bukowiec oskarżonej  o czyn z art.270 §​ k.k.,  art. 190a § 2 k.k.
Nadto Sąd poucza, że pokrzywdzony do czasurozpoczęcia przewodu sądowego w I instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 
 
 
Sędzia Wydziału VII Karnego Sądu Rejonowego w Będzinie

Sygn. akt I Co 1466/19

                           POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:   Sędzia Ewa Gradowska

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020 roku w Będzinie na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Adama Lipińskiego

z udziałem Marzeny Pendryk

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Nowińskiego, KmG 96/19

postanawia

  1. na podstawie art. 931 § 2 k.p.c. odjąć dłużniczce Marzenie Pendryk zarząd nieruchomością: udziałem w wysokości 1805/10000 w prawie do nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1173/42 wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Rogoźniku przy ulicy Robotniczej 15, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1B/00027274/9;
  2. uchylić postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
  3. ustanowić dla nieruchomości: udziału w wysokości 1805/10000 w prawie do nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1173/42 wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Rogoźniku przy ulicy Robotniczej 15, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1B/00027274/9 zarządcę w osobie adwokata Jakuba Musiała i jednocześnie zobowiązać zarządcę do składania sprawozdania ze swych czynności zarządczych, jak również udokumentowanego sprawozdania rachunkowego, które dotyczyć ma zajętej       nieruchomości, jeden raz w roku do dnia 30 grudnia każdego roku oraz po ukończeniu zarządu, przy czym pierwsze sprawozdanie należy złożyć do dnia 30 czerwca 2021 roku.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska