Informacja dot. kongresu nauk sądowych (PDF)

Będzin, dnia 11 grudnia 2018r.

Z.Prez. 40/18

ZARZĄDZENIE

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

dot. ustalenia czasu pracy w 2019 roku.

 

            Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316 ze zm.) oraz art. 130 Kodeksu Pracy, zarządza się co następuje:

- dzień 2 maja 2019r. (czwartek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem 11 maja 2019r. (sobota);

- dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem 7 grudnia 2019r. (sobota);

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ośrodki Pomocy Ofiarom Przestępstw w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw w Sosnowcu, ul. Kościelna 16

- Lokalny Punkt Pomocy w Dąbrowie Górniczej, ul. Piłsudskiego 34

- Lokalny Punkt Pomocy w Będzinie, ul. Sączewskiego 27

- Lokalny Punkt Pomocy w Jaworznie, ul. Rzemieślnicza 7

            Telefony kontaktowe: 781 062 781 lub 781 316 781

Sygn. akt I Ns 1247/18

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny

Przewodniczący: SSR Karolina Rubik - Schweinberger

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Będzinie    

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Będzin

o sporządzenie spisu inwentarza

postanawia:

  1. dokonać spisu inwentarza majątku wchodzącego w skład spadku po Jerzym Adamie Wywiał, zmarłym w dniu 6 maja 2013 roku w Będzinie, ostatnio stale zamieszkałym w Będzinie,
  2. zlecić dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie,
  3. ustalić, że koszty postępowania mają zostać pokryte z majątku spadkowego.