Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział II Karny w sprawie o sygn. II K 314/20 przeciwko Wojciechowi Copik, oskarżonego o czyn z art. 284 § 2 k.k. x47 (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa w Będzinie o sygn. akt PR 2 Ds. 1747.2019), zawiadamia pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych , że termin rozprawy wyznaczono na dzień 30 września 2020 r., o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Jana Sączewskiego 23.

                                                                                   Przewodniczący

         Wydziału II Karnego

Sądu Rejonowego w Będzinie

ZARZADZENIE

Zarządzam zamieszczenie poniższej treści na stronie internetowej tut. Sądu w zakładce „ogłoszenia” od dnia dzisiejszego tj. 05.08.2020 r., do dnia wyznaczonej rozprawy tj. 29.09.2020 r.

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział II Karny w sprawie o sygn. II K 375/19 przeciwko Bożenie Brodzińskiej, oskarżonej o czyn z art. 218 § 1a k.k. i inne przestępstwa (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa w Będzinie o sygn. akt PR 1 Ds. 266.2019), zawiadamia pokrzywdzonych, że termin rozprawy wyznaczono na dzień 29 września 2020 r., o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Jana Sączewskiego 23. Nadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Jednocześnie tut. Sąd zawiadamia, iż Bożena Brodzińska może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia postepowania dowodowego, w trybie art. 287 k.p.k. Sąd może uwzględnić ten wniosek, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postepowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator oraz pokrzywdzony.

                                                                                                  Przewodniczący

         Wydziału II Karnego

         Sądu Rejonowego w Będzinie

Będzin, dnia 24 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 280/20

OGŁOSZENIE

„W dniu 13 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 280/20 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Krystynie Głowa przez komornika sądowego,

spadkodawca: Krystyna Głowa, PESEL: 62121109725

ostatni adres: ul. Jaśminowa 9/17, Czeladź

data zgonu: 18 maja 2018 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłej Krystynie Głowa - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 15 lipca 2020r.

Sygn. akt I Ns 505/20

OGŁOSZENIE

 "W dniu 8 lipca 2020r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 505/20 z wniosku Tomasza Mączki zostało wydane postanowienie – punkt 1 o treści następującej :

zezwolić wnioskodawcy Tomaszowi Mączce na złożenie do depozytu sądowego trzech kluczy przynależących do nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 34, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą numer KA1B/00008149/5, które powinny zostać wydane na wniosek każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 34, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą numer KA1B/00008149/5, bez dodatkowych warunków”.

   /- / Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 14 listopada 2019 roku

Sygn. akt I N 1055/19

                            OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 29 października 2019 roku przed notariuszem Michałem Grajnerem w Kancelarii Notarialnej Michał Grajner i Partner w Katowicach został sporządzony protokół zawierający wykaz inwentarza po Teresie Pruszowskiej, zmarłej 16 maja 2019 roku, PESEL 33040701880 ostatnio stale zamieszkałej w Będzinie przy ulicy Partyzantów 5.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)