Będzin, dnia 15 października 2018r.

Sygn. akt I Ns 857/16

OGŁOSZENIE

Sygn. akt: I Ns 903/18

P O S T A N O W I E N I E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dnia 5 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Będzinie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący:    SSR Ewa Gradowska
po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. w Będzinie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Szulewskiej
o sporządzenie spisu inwentarza spadku
postanawia:
1. dokonać spisu inwentarza majątku wchodzącego w skład spadku po Mirosławie Miśku, zmarłym w dniu 30 maja 2018r.  w Chorzowie , ostatnio stale przebywającym  w Będzinie;
2. zlecić dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Będzin, dnia 24 września 2018 r.

Sygn. akt I Ns 407/18

1. Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczo- Rejestrowy w Katowicach

2. Tablica Ogłoszeń

Sądu Rejonowego w Będzinie

3. Super Express

4. Urząd Miasta w Będzinie

5. strona internetowa tut.Sądu

              Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie w celu ukazania jego treści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Super Expresie oraz wywieszenie jego treści na Tablicy Ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Będzinie i Urzędu Miasta w Będzinie na okres trzech miesięcy.

Będzin, dnia 24 września 2018r.

Sygn. akt I Ns 407/18

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 407/18, toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Kurku (Kurek), synu Andrzeja i Walerii, urodzonym w dniu 5 kwietnia 1939r.w Będzinie, zmarłym w dniu 26 października 2014r. w Mierzęcicach.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Będzinie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

/-/ SSR Karolina Rubik-Schweinberger