Sygn. akt I Co 1466/19

                           POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:   Sędzia Ewa Gradowska

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020 roku w Będzinie na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Adama Lipińskiego

z udziałem Marzeny Pendryk

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Nowińskiego, KmG 96/19

postanawia

  1. na podstawie art. 931 § 2 k.p.c. odjąć dłużniczce Marzenie Pendryk zarząd nieruchomością: udziałem w wysokości 1805/10000 w prawie do nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1173/42 wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Rogoźniku przy ulicy Robotniczej 15, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1B/00027274/9;
  2. uchylić postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
  3. ustanowić dla nieruchomości: udziału w wysokości 1805/10000 w prawie do nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1173/42 wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Rogoźniku przy ulicy Robotniczej 15, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1B/00027274/9 zarządcę w osobie adwokata Jakuba Musiała i jednocześnie zobowiązać zarządcę do składania sprawozdania ze swych czynności zarządczych, jak również udokumentowanego sprawozdania rachunkowego, które dotyczyć ma zajętej       nieruchomości, jeden raz w roku do dnia 30 grudnia każdego roku oraz po ukończeniu zarządu, przy czym pierwsze sprawozdanie należy złożyć do dnia 30 czerwca 2021 roku.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 28 grudnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 852/20

 OGŁOSZENIE

„W dniu 16 grudnia 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 852/20 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Zbigniewie Klamrze przez komornika sądowego,

spadkodawca: Zbigniew Klamra, PESEL: 49091516230

ostatni adres: ul. Waryńskiego 33/2, 41-250 Czeladź

data zgonu: 6 listopada 2009 roku.

Będzin, dnia 12 listopada 2020 r.

Sygn. akt I Ns 1157/19

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 1157/19, toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po Wicie Grdulskim, synu Jakuba i Joanny, urodzonym w dniu 10 marca 1934r. w Kwaskowie, zmarłym w dniu 13 maja 2013r. w Preczowie.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Będzinie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci   w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

/-/ Sędzia Karolina Rubik - Schweinberger

Będzin, dnia 22 września 2020 r.

Sygn. akt I N 814/19

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 11 września 2020 roku został złożony protokół obejmujący uzupełnienie wykazu inwentarza po Eugeniuszu Stanisławie Grząbie (Grząba), PESEL 52071215151, zmarłym w dniu 13 lipca 2019r. w Czeladzi, którego miejscem zwykłego pobytu była Czeladź, a sporządzony przed Notariuszem Rafałem Szmalem w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi.

Poucza się, że ze złożonym uzupełnionym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 15 lipca 2020r.

Sygn. akt I Ns 505/20

OGŁOSZENIE

 "W dniu 8 lipca 2020r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 505/20 z wniosku Tomasza Mączki zostało wydane postanowienie – punkt 1 o treści następującej :

zezwolić wnioskodawcy Tomaszowi Mączce na złożenie do depozytu sądowego trzech kluczy przynależących do nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 34, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą numer KA1B/00008149/5, które powinny zostać wydane na wniosek każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 34, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą numer KA1B/00008149/5, bez dodatkowych warunków”.

   /- / Sędzia Ewa Gradowska