Będzin, dnia 22 lutego 2019r.

Sygn. akt I Ns 1246/18                                 

           

           OGŁOSZENIE        

         W dniu 31 stycznia 2019r w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1246/18 zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Będzinie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Zenobii Miklaszewskiej przez komornika sądowego,

spadkodawca

Zenobia Miklaszewska PESEL 37060902762

ostatnie miejsce zamieszkania Będzin

data zgonu   14 grudnia 2014r

Sygn. akt I Ns 1247/18

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny

Przewodniczący: SSR Karolina Rubik - Schweinberger

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Będzinie    

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Będzin

o sporządzenie spisu inwentarza

postanawia:

  1. dokonać spisu inwentarza majątku wchodzącego w skład spadku po Jerzym Adamie Wywiał, zmarłym w dniu 6 maja 2013 roku w Będzinie, ostatnio stale zamieszkałym w Będzinie,
  2. zlecić dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie,
  3. ustalić, że koszty postępowania mają zostać pokryte z majątku spadkowego.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

18 lutego 2019r. do dnia 22 lutego 2019r. 

Będzin, dnia 4 lutego 2019r.

Sygn. akt I Ns 535/18

OGŁOSZENIE

 „W Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 535/18, toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Patalonie, synu Józefa i Cecylii, urodzonym w dniu 14 listopada 1946r. w Iławie, zmarłym w dniu 6 września 2013r. w Będzinie.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Będzinie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

/-/ SSR Karolina Rubik-Schweinberger

Będzin, dnia 7 stycznia 2019 r.

Sygn. akt I Ns 236/18

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 236/18, toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Korzec, córce Józefa i Ireny, urodzonej w dniu 27 maja 1948r. w Rogoźniku, zmarłej w Wojkowicach i ostatnio tam stale zamieszkałej.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Będzinie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

/-/ SSR Karolina Rubik - Schweinberger