Sygn. akt: I C 212/22


ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO


po    rozpoznaniu     w    dniu   15 września 2022r.  w    Będzinie
na    posiedzeniu    niejawnym    sprawy
z powództwa Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ZBK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Czeladzi
przeciwko Eugeniuszowi Paczyńskiemu
z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powoda Gminy Czeladź
o eksmisję

zarządza:

ustanowić dla nieznanego  z miejsca pobytu pozwanego Eugeniusza Paczyńskiego kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Justyny Zientara.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 04.03.2022 roku został sporządzony przez Joannę  Jarzębską wykaz inwentarza po Barbarze Bednarz, zmarłej 20 maja 2019 roku, PESEL 50080802902 ostatnio stale zamieszkałej w Bobrownikach przy ulicy Polnej 49.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

                                                                     (-) Sędzia Joanna Szatan

Stosownie do  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w rozporządzeniu oraz do sprzedaży:

Ogłoszenie (*PDF)

Załącznik nr 1 (*PDF)

Załacznik nr 2 (*DOCX)

Będzin, dnia 7 marca 2022r.

Sygn. akt I N 1683/21

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 16 grudnia 2021 roku został złożony wykaz inwentarza po Pawle Bloch zmarłym w dniu 14 lipca 2021 roku.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

                                                                       /-/ Sędzia Ewa Gradowska

Sygn. akt: I Ns 836/21

P O S T A N O W I E N I E

                        Dnia 12 sierpnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Będzinie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący:    Sędzia Ewa Gradowska    
 
po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2021 r. w Będzinie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku      Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
z udziałem          Romana Lucky
o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu