Będzin, dnia 9 października 2020 r.

Sygn. akt I Ns 725/20

OGŁOSZENIE

„W dniu 28 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 725/20 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Oskarze Kosik przez komornika sądowego,

spadkodawca: Oskar Kosik, PESEL: 93022212735

ostatni adres: ul. Wyzwolenia 17, 42-500 Będzin

data zgonu: 10 sierpnia 2019 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Oskarze Kosik - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 5 października 2020 r.

Sygn. akt I Ns 662/20

OGŁOSZENIE

„W dniu 28 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 662/20 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Henryce Holewa przez komornika sądowego,

spadkodawca: Henryka Holewa, PESEL: 38092909002

ostatni adres: ul. Armii Krajowej 19/3, 41-250 Czeladź

data zgonu: 16 maja 2017 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłej Henryce Holewa - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

{KONIEC}

                                                                                                                                              /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 6 października 2020 r.

Sygn. akt I Ns 639/20

 OGŁOSZENIE

„W dniu 16 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 639/20 Sąd Rejonowy w Będzinie wydał postanowienie, w którym zlecił sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Zbigniewie Stanek przez komornika sądowego,

spadkodawca:

Zbigniew Stanek

ostatnie miejsce zamieszkania Będzin

data zgonu: 23 czerwca 2020 roku,

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Zbigniewie Stanek, spadkobiercy, uprawnione do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Będzin, dnia 1 października 2020r.

Sygn. akt I N 854/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 16 czerwca 2020 roku został złożony wykaz inwentarza po Urszuli Czyż, zmarłej 4 maja 2019 roku, PESEL 48051601467 ostatnio stale zamieszkałej w Czeladzi przy ulicy Dalekiej 38.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

                                                                                                  

                                                                                                   /-/ Sędzia Beata Łabno

Będzin, dnia 22 września 2020 r.

Sygn. akt I N 814/19

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 11 września 2020 roku został złożony protokół obejmujący uzupełnienie wykazu inwentarza po Eugeniuszu Stanisławie Grząbie (Grząba), PESEL 52071215151, zmarłym w dniu 13 lipca 2019r. w Czeladzi, którego miejscem zwykłego pobytu była Czeladź, a sporządzony przed Notariuszem Rafałem Szmalem w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi.

Poucza się, że ze złożonym uzupełnionym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska