Będzin, dnia 13 grudnia 2018r.

Sygn. akt I Ns 1131/18

OGŁOSZENIE

„W dniu 21 listopada 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1131/18 Sąd Rejonowy w Będzinie wydał postanowienie, w którym zlecił sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Januszu Jaworze ( Jawor ) przez komornika sądowego,

spadkodawca:

Janusz Jawor: PESEL: 48010622133,

ostatnie miejsce zamieszkania ul. Jesionowa 5/9, Będzin,

data zgonu: 1 października 2018r.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Januszu Jaworze, spadkobiercy, uprawnione do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Będzin, dnia 24 października 2018r.

Sygn. akt I Ns 347/18

OGŁOSZENIE

 „W Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 347/18, toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Marianie Maroniu, synu Józefa i Władysławy, urodzonym w dniu 28 maja 1932r. w Psarach, zmarłym w dniu 27 czerwca 2002r. w Bytomiu i ostatnio stale zamieszkałym w Psarach.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Będzinie   i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci   w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

SSR Karolina Rubik - Schweinberger

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski informuje iż  w dniu 02.11.2018r. Kancelaria Komornicza będzie nieczynna.

Sygn. akt: I Ns 903/18

P O S T A N O W I E N I E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dnia 5 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Będzinie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący:    SSR Ewa Gradowska
po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. w Będzinie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Szulewskiej
o sporządzenie spisu inwentarza spadku
postanawia:
1. dokonać spisu inwentarza majątku wchodzącego w skład spadku po Mirosławie Miśku, zmarłym w dniu 30 maja 2018r.  w Chorzowie , ostatnio stale przebywającym  w Będzinie;
2. zlecić dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie.