Ośrodki Pomocy Ofiarom Przestępstw w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw w Sosnowcu, ul. Kościelna 16

- Lokalny Punkt Pomocy w Dąbrowie Górniczej, ul. Piłsudskiego 34

- Lokalny Punkt Pomocy w Będzinie, ul. Sączewskiego 27

- Lokalny Punkt Pomocy w Jaworznie, ul. Rzemieślnicza 7

            Telefony kontaktowe: 781 062 781 lub 781 316 781

Sygn. akt I Ns 1247/18

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny

Przewodniczący: SSR Karolina Rubik - Schweinberger

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Będzinie    

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Będzin

o sporządzenie spisu inwentarza

postanawia:

  1. dokonać spisu inwentarza majątku wchodzącego w skład spadku po Jerzym Adamie Wywiał, zmarłym w dniu 6 maja 2013 roku w Będzinie, ostatnio stale zamieszkałym w Będzinie,
  2. zlecić dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Będzinie,
  3. ustalić, że koszty postępowania mają zostać pokryte z majątku spadkowego.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

18 lutego 2019r. do dnia 22 lutego 2019r. 

Będzin, dnia 4 lutego 2019r.

Sygn. akt I Ns 535/18

OGŁOSZENIE

 „W Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 535/18, toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Patalonie, synu Józefa i Cecylii, urodzonym w dniu 14 listopada 1946r. w Iławie, zmarłym w dniu 6 września 2013r. w Będzinie.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Będzinie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

/-/ SSR Karolina Rubik-Schweinberger