Będzin, dnia 22 września 2020 r.

Sygn. akt I N 814/19

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 11 września 2020 roku został złożony protokół obejmujący uzupełnienie wykazu inwentarza po Eugeniuszu Stanisławie Grząbie (Grząba), PESEL 52071215151, zmarłym w dniu 13 lipca 2019r. w Czeladzi, którego miejscem zwykłego pobytu była Czeladź, a sporządzony przed Notariuszem Rafałem Szmalem w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi.

Poucza się, że ze złożonym uzupełnionym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 15 lipca 2020r.

Sygn. akt I Ns 505/20

OGŁOSZENIE

 "W dniu 8 lipca 2020r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 505/20 z wniosku Tomasza Mączki zostało wydane postanowienie – punkt 1 o treści następującej :

zezwolić wnioskodawcy Tomaszowi Mączce na złożenie do depozytu sądowego trzech kluczy przynależących do nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 34, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą numer KA1B/00008149/5, które powinny zostać wydane na wniosek każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 34, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą numer KA1B/00008149/5, bez dodatkowych warunków”.

   /- / Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 14 listopada 2019 roku

Sygn. akt I N 1055/19

                            OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 29 października 2019 roku przed notariuszem Michałem Grajnerem w Kancelarii Notarialnej Michał Grajner i Partner w Katowicach został sporządzony protokół zawierający wykaz inwentarza po Teresie Pruszowskiej, zmarłej 16 maja 2019 roku, PESEL 33040701880 ostatnio stale zamieszkałej w Będzinie przy ulicy Partyzantów 5.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

Będzin, dnia 12 września 2019 r.

Sygn. akt I N 814/19

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 27 sierpnia 2019 roku został złożony protokół obejmujący wykaz inwentarza po Eugeniuszu Stanisławie Grząbie (Grząba), PESEL 52071215151, zmarłym w dniu 13 lipca 2019r. w Czeladzi, którego miejscem zwykłego pobytu była Czeladź, a sporządzony przed Notariuszem Rafałem Szmalem w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi.

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

/-/ SSR Ewa Gradowska

Będzin, dnia 24 lipca 2019 r.

Sygn. akt I Ns 316/19 

OGŁOSZENIE

„W dniu 24 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 316/19 zostało wydane przez Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Romanie Mazur przez komornika sądowego,

spadkodawca: Roman Mazur: PESEL: 48032815892,

ostatni adres: ul. Poniatowskiego 8/1, Czeladź,

data zgonu: 1 października 2012 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Romanie Mazur - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                              /-/RSR Klaudia Panfil